วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ส่วนประกอบของโปรแกรม

ส่วนประกอบของโปรแกรม Macromedia Flash 8


แถบคําสั่ง (Menu Bar)


แถบคำสั่ง (Menu bar) ประกอบด้วยคำสั่งต่าง ๆ สำหรับใช้งานทั่วไป เหมือนโปรแกรมอื่น ๆ
ได้แก่ เมน ูFile, Edit, Insert, Modify, Text, Commands, Control, Windows และ Help ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1

แถบเครื่องมือ (Tool Bars)


ภาพที่ 2
ในการเปิดใช้งานครั้งแรกแถบเครื่องมือจะไม่แสดงให้คลิกที่เมนู Windows > Toolbars >
แล้วคลิกทำเครื่องหมายถูกที่ Main, Controller และ Edit Bar ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3

กล่องเครื่องมือ (Toolbox)

กล่องเครื่องมือ (Toolbox)
เป็นส่วนที่เก็บเครื่องมือต่าง ๆ
เพื่อให้สามารถเรียกใช้งานได้สะดวก
และรวดเร็วขึ้น แบ่งเป็นกลุ่มต่าง ๆ
เพื่อสะดวกในการเรียกใช้งาน ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4


 
ส่วนประกอบของโปรแกรมFlash มีการทำงานลักษณะเดียวกับโปรแกรมอื่นๆ ที่ทำงานบน Windows ดังนี้
หมายเลข 1 คือ
Title Bar แสดงปุ่มควบคุมหลัก (Control Menu)
ชื่อโปรแกรม และปุ่มควบคุมหน้าต่างโปรแกรม
หมายเลข 2 คือ
Menu Bar แสดงรายการคำสั่งต่างๆ ของโปรแกรม
หมายเลข 3 คือ
Toolbar แสดงปุ่มเครื่องมือการทำงานมาตรฐานของโปรแกรม เช่น ปุ่มเปิดงานใหม่
เปิดไฟล์เอกสาร, จัดเก็บไฟล์ เป็นต้น
หมายเลข 4 คือ
Toolbox แสดงปุ่มเครื่องมือเกี่ยวกับการวาดภาพ สร้างภาพ
หมายเลข 5 คือ
Timeline หน้าต่างแสดงเส้นควบคุมเวลาสำหรับการนำเสนอผลงาน
ประกอบด้วยส่วนทำงาน เกี่ยวกับ Layer และ Timeline
หมายเลข 6 คือ
Stage พื้นที่ส่วนที่ใช้ในการวางวัตถุต่างๆ หรืออาจจะเรียกว่า "เวที"
เมื่อมีการนำเสนอผลงานจะ แสดงเฉพาะวัตถุบน Stage เท่านั้น
หมายเลข 7 คือ
Panel หน้าต่างควบคุมฟังก์ชันงาน ซึ่งมีหลายฟังก์ชัน (หลายหน้าต่าง)


รายละเอียดของเครื่องมือกลุ่มเลือก

ภาพที่ 5

รายละเอียดของเครื่องมือกลุ่มวาดและตกแต่งภาพ

ภาพที่ 6


รายละเอียดของเครื่องมือกลุ่มมุมมอง (View)

ภาพที่ 7

รายละเอียดของเครื่องมือกลุ่มสีเส้นและสีพื้น (Colors)
ภาพที่ 8
   


 
Timeline Frame และ Layer
 

Timeline เป็นส่วนที่กำหนดความสั้นยาวของมูฟวี
Frame เป็นส่วนที่เก็บข้อมูลซึ่งอาจเป็นคำสั่ง รูปภาพหรือข้อความที่แสดงให้ผู้ชมได้เห็น
Layer เป็นส่วนที่เก็บข้อมูลแยกของจากกันเป็นชั้นๆเหมือนแผ่นใสเพื่อง่ายต่อการจัดการและแก้ไข
Stage เป็นพื้นที่แสดงมูฟวี่ ที่อยู่ใน Frame และ Layer
1. ปุ่มแสดงหรือซ่อน Timeline
2. เลเยอร์ เฟรมจะต้องวางบนเลเยอร
3. ปุ่มซ่อนและแสดงข้อมูลบนเลเยอร์
4. ปุ่มอนุญาตให้แก้ไขและป้องการแก้ไขข้อมูลบนเลเยอร์
5. เพลย์เฮดหัวอ่านเฟรมแต่ละช่อง
6. หมายเลขประจำเฟรม
7. เฟรม เปรียบเหมือนช่องเก็บเหตุการณ์ของมูฟวี่
8. ปุ่มสร้างเลเยอร์ใหม่
9. ปุ่มสร้างไกด์เลเยอร์
10.ปุ่มสร้างโฟล์เดอร์เลเยอร์
11. ปุ่มลบเลเยอร์
12. ปุ่มเซ็นเตอร์เฟรม
13. ปุ่มโอเนียน สกิน
14. ปุ่มโอเนียน สกินแบบโครงร่าง
15. ปุ่มแก้ไขเฟรมหลายเฟรมพร้อมกัน
16. ปุ่มโอเนียนมาร์คเกอร์
17. บอกตำแหน่งหมายเลขเฟรมในขณะทำงาน
18. บอกความเร็วการแสดงกี่เฟรมต่อวินาที
19. เวลาที่ใช้ในการมูฟวี่ 
การเปิดโปรแกรม

วิธีที่ 1 ดับเบิลคลิกรูปสัญลักษณ์ icon Desktop ดังภาพ

วิธีที่ 2 คลิกปุ่ม Start > Programs > Macromedia > Macromedia Flash 8


โปรแกรมจะเริ่มทำงานดังภาพ... 
การสร้างไฟล์ใหม่

คลิกที่ Flash Document ในส่วนของ Create New

การใช้งานเบื้องต้น

การใช้ Program flash 8 เบื้องต้น
 
Flash เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว และมัลติมีเดียบนเว็บ (เราเรียกไฟล์ภาพเคลื่อนไหวและมัลติมีเดียที่สร้างจากFlashว่า "มูฟวี่:Movie")ที่เราสามรถนำมาใช้งานได้หลายรูปแบบ
 
เครื่องมือใน Flash 8

ความรู้เบื้องต้น

โปรแกรม Flash 8 คืออะไร

 
                  โปรแกรม Flash เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการสร้างสื่อมัลติมีเดีย, ภาพเคลื่อนไหว
(Animation),ภาพกราฟิกที่มีความคมชัด เนื่องจากเป็นกราฟิกแบบเว็คเตอร์(Vector),
สามารถเล่นเสียงและวีดิโอ แบบสเตริโอได้, สามารถสร้างงานให้โต้ตอบกับผู้ใช้
(Interactive Multimedia) มีฟังก์ชั่นสำหรับการเขียนโปรแกรม (Action Script) และยังทำงาน
ในลักษณะCGI โดยเชื่อมต่อกับการเขียนโปรแกรมภาษาอื่นๆได้มากมาย เช่น ภาษา PHP, JSP,
ASP, ASP.NET, C/C++ , - C# , C#.NET,VB , VB.NET, JAVA และอื่นๆโดยเฉพาะข้อดีของ
โปรแกรม Flash คือ ความสามารถในการบีบอัดไฟล์ให้มีขนาดเล็กมีผลทำให้แสดงผลได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากนั้นยังแปลงไฟล์ไปอยู่ในฟอร์แมตอื่นได้หลากหลาย เช่น avi, mov, gif, wav, emf, eps,
ai, dxf, bmp , jpg, gif, png เป็นต้น
                             
                   โปรแกรม Flash เริ่มมีชื่อเสียงประมาณปี พ.ศ. 2539 จนถึง ปัจจุบันได้ถูกนำมา
ใช้งานอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะเทคโนโลยีเว็บทำให้การนำเสนอทำได้อย่างน่าสนใจ นอกจากนั้น โปรแกรม Flashยังสามารถสร้างแอบฟลิเคชั่น (Application) เพื่อใช้ทำงานต่างๆ รองรับการใช้งานกับ
อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเทรอ์เน็ต และทำงานได้กับหลายๆ แฟลทฟอร์ม (Platform)
 
 

รูปแบบของไฟล์

 
 
.swf
ไฟล์ .swf เป็นไฟล์ที่สมบูรณ์, ถูก compiled และ published ไฟล์แล้ว ซึ่งไม่สามารถแก้ไข
ด้วย Macromedia Flash ได้อีกต่อไป
.fla
ไฟล์ .fla เป็นไฟล์ต้นฉบับของโปรแกรม Flash. โปรแกรมที่ใช้เขียน Flash สามารถแก้ไข
ไฟล์ FLA และ compile มันให้เป็นไฟล์ .swf ได้
.flv
ไฟล์ .flv เป็นไฟล์วิดิโอ Flash, ซึ่งสร้างโดย Macromedia Flash, Sorenson Squeeze, หรือ
On2 Flix.
.avi
ไฟล์ AVI เป็นไฟล์วิดิโอ, เป็นคำย่อของ Audio Video Interleave. ซึ่ง Flash สามารถสร้าง
ไฟล์ในรูปแบบนี้ได้.
.spa
ไฟล์ .spa คือไฟล์เอกสารของ FutureSplash.
.xml
ไฟล์ .xml คือไฟล์ configuration ของ flash ซึ่งใช้เก็บข้อมูลที่ไม่ต้องการคอมไพล์ใหม่
เช่น link เป็นต้น.

สัญลักษณ์ไฟล์ของโปรแกรม Flash มีดังนี้
>> ไฟล์ .swf เป็นไฟล์ที่สมบูรณ์, ถูก compiled แล้ว ไม่สามารถแก้ไขได้อีก
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เปิดเล่นได้ ต้องติดตั้งโปรแกรมเสริม (Flash Player)
หรือเป็นเครื่องที่ติดตั้งโปรแกรม Flash (ซึ่งจะมี โปรแกรมเสริม Flash Player
ให้แล้ว)
>> ไฟล์ .fla เป็นไฟล์ต้นฉบับของโปรแกรม Flash โปรแกรมที่ใช้เขียน Flash
สามารถแก้ไขได้ และ compile ให้เป็นไฟล์ .swf ได้
>> ไฟล์ .exe เป็นไฟล์ที่ถูก compiled แล้ว เป็น Application
ซึ่งได้รวมเอาโปรแกรมเสริม (Flash Player) เข้าไว้ด้วยกันไม่สามารถแก้ไขได้
สามารถเล่นได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องที่ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมเสริม

ความหมาย